User Name
Password
Forget your password?
 
เกี่ยวกับเรา,
บริษัทยูเซอร์วิสเซส ชลบุรี เลขที่ 88/14 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประกอบกิจการรับซ่อมมอเตอร์ & ปั๊ม ฯลฯ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม Tel :038-352-564 Fax : 038 352 563
กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บริษัทยูเซอร์วิสเซส ชลบุรี มุ่งเน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานของเราจะต้องไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทุกวันหลังเลิกงาน พนักงานทุกคนจะทำความสะอาดโรงงาน และรอบๆโรงงานให้สะอาดอยู่เสมอหรือที่เรียกว่า กิจกรรม "5ส"
การเตรียมความพร้อม
พนักงานทุกคนจะต้องอบรมเรื่องความปลอดภัย(Safety)และขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน